متن

   

  برخی از ابعاد و وزن های مش جوشی شرکت راه ساخت 


ابعاد مش جوشی ریز

-          سایز مفتول 2 میلی متر، با  سایز چشمه5*5  سانتی متر-  1  کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 2.5 میلی متر، با  سایز چشمه5*5 سانتی متر-  1.5  کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 3 میلی متر، با  سایز چشمه10*10 سانتی متر-  1.1 کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 4 میلی متر، با  سایز چشمه10*10 سانتی متر-  2 کیلوگرم بر مترمربع

ابعاد مش جوش درشت

-          سایز مفتول 5 میلی متر، با  سایز چشمه 10*10  سانتی متر-  3.1  کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 5 میلی متر، با  سایز چشمه15*15سانتی متر-  2.2  کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 6 میلی متر، با  سایز چشمه10*10 سانتی متر-  4.4  کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 6 میلی متر، با  سایز چشمه 15*15 سانتی متر-  3  کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 8 میلی متر، با  سایز چشمه 10*10 سانتی متر-  5.6 کیلوگرم بر مترمربع

-          سایز مفتول 8 میلی متر، با  سایز چشمه 15*15 سانتی متر-  4  کیلوگرم بر مترمربع


جهت رفتن به صفحه محصولات کلیک نمایید